Iz brošure leta 1986 ob 40-ti obletnici obstoja podjetja


 


KAKŠNE DELOVNE USPEHE SMO DOSEGLI V VSEH LETIH NAŠEGA OBSTOJA?
NEDVOMNO VELIKE!


Trenutnih dimenzij praktično ni mogoče primerjati z začetnim obsegom dela v letu 1946, ko so začeli obratovati z muko usposobljeni kamioni na štirih potniških linijah v Istri in povezovali Koper z Motovunom, Buzetom, Umagom in Novigradom. Ti kraji do tedaj niso imeli nikakršnih rednih prometnih zvez.
S postopnim nabavljanjem novih vozil je podjetje večalo število avtobusnih prog. V letu 1949 je prvič povojni začel obratovati avtobus na progi Umag-Koper-Trst, odprlo se je še nekaj drugih prog, tako da je ob koncu leta 1950 podjetje vzdrževalo 49 rednih avtobusnih prog, na katerih je v celem letu prepeljalo 356.850 km.
V letih 1953 in 1954 zaznamuje podjetje izredno močan skok v gospodarski in organizacijski rasti, ki se kaže v hitri širitvi dejavnosti potniškega prometa tudi izven koprskega področja. Vpeljane so bile linijske povezave z Ljubljano, Kranjsko goro, Bovcem in Mariborom, v času turistične sezone pa tudi preko državnih meja v Avstrijo (Beljak, Gradec), s čemer se je odprlo tudi povsem novo področje turistične dejavnosti.
Zaradi boljše koordinacije dela so se takrat odprla tudi nova prodajna mesta: poslovalnice na Reki, v Beogradu in v Zagrebu.
Kolektiv je že od vsega začetka stremel, da bi razpolagal s čimboljšimi vozili, in je zato stalno kupoval nove avtobuse. Izredno moderen vozni park 44 avtobusov je v letu 1958 prevozil 2.270.000 kilometrov in bil že zelo znan sirom ožje in širše domovine.
Tipizacija in modernizacija voznega parka, izredno dobra opremljenost servisnih delavnic, vse boljša usposobljenost zaposlenih delavcev in s tem boljša organizacija dela so bili v letih 1960 - 1970 osnovni pogoji za dobre poslovne rezultate, za ustvarjanje sredstev za širitev proizvodnih zmogljivosti, neprestano rast števila avtobu¬sov in širitev obsega dela.
V letu 1966 je 109 avtobusov že prevozilo preko 8.000.000 kilometrov, kar kaže tudi na izredno rast produktivnosti dela zaposlenih delavcev in na vse boljše izkoriščanje prevoznih kapacitet, saj je obseg opravljenega dela rastel bistveno hitreje kot število zaposlenih in število avtobusov.
Rast števila prevoženih kilometrov je v prvih dvajsetih letih delovanja našega podjetja izhajala iz vedno večjih potreb po vse gostejši mreži linijskih prog - tako v primestnih povezavah kot v dolgolinijskih povezavah v okviru republik ter preko republiških in celo državnih meja - predvsem v sosednjo Italijo.
V zadnjih dvajsetih letih so se potrebe po naših linijskih povezavah sicer še pojavljale, vendar z bistveno manjšo intenzivnostjo. V letih 1966-1975 je bila povprečna letna stopnja rasti nekaj malega nad 2,5 odstotka, v letih 1976 -1986 pa le še 1,5 odstotka. Potreba po prevozih se je pojavljala predvsem v primestnih, vaških in mestnih povezavah. Na tako počasno rast so vplivale tudi gospodarske težave - predvsem restrikcije pri porabi goriva.
Cilj, da se ohrani ali ponovno oživi zaledje vseh večjih mest v Istri, na koprskem ter kraškem področju, je namreč rodil vedno več vaških prog, ki omogočajo tako delavcem kot šolskim otrokom, da prihajajo na delo in v šole ter se vračajo domov v vasi in tako ohranjajo domove svojih dedov. Širitev Kopra je zahtevala tudi organizacijo mestnega prometa, ki z razvejanostjo prog opravi že kar velik obseg dela - letno preko 500.000 km.
Tak razvoj linijske dejavnosti je v vseh letih delovanja privedel našo organizacijo do naslednjega stanja:
— v strukturi vseh prevozov z avtobusi predstavlja linijska dejavnost 68 odstotkov vseh prepeljanih kilometrov, kar pomeni letno več kot 12.000.000 kilometrov;
— opravlja prevoze na 124 registriranih linijah, od tega pretežni del na obalnem, istrskem, kraškem ter ilirsko-bistriškem območju, pa tudi v notranjosti Slovenije in v ostalih republikah;
— opravlja zelo pomembno povezavo v maloobmejnem območju s sosednjo Italijo. V tesnem in uspešnem kooperacijskem sodelovanju z italijanskimi prevozniki v skladu z Videmskim sporazumom prepelje letno več kot 340.000 km;
— od vseh 12.000.000 km linijskih prevozov je prepeljano po cestah:
SR Slovenija 64 %
SR Hrvaška 32 %
SR BiH in Srbija 1 %
Italija 3 %

 

Glede nato, da je bila rast linijskih prevozov po letu 1966 sicer vidna, vendarz bistveno počasnejšim tempom kot v prejšnjem obdobju, se je naša delovna organizacija začela intenzivneje vključevati v proste - turistične in pogodbene prevoze.
Pogoji in potrebe za to so bile nadlani, saj seje prav v teh letih turizem pričel naglo razvijati in smo ga priznali kot eno prednostnih dejavnosti. Prav tako se je po letu 1970 zelo dvignila življenjska raven prebivalstva, kar je prav gotovo osnova za razmah izletništva in. potovanj - tako individualnega kot skupinskega turizma. Naše podjetje je zato v okviru lastnih dejavnosti organiziralo tudi turistične poslovalnice, ki so se pričele ukvarjati z organizacijo turističnih potovanj, navzven pa smo se povezovali z raznimi turističnimi agencijami. Najtrdnejšo in najuspešnejšo vez smo spletli s Turistično agencijo "GLOBTOUR" iz Ljubljane, s katero intenzivno delujemo že od začetka njene ustanovitve v letu 1968 in bomo tako kmalu praznovali dvajsetletnico sodelovanja.
Prav tako smo se pričeli neposredno močno povezovati s posameznimi delovnimi organizacijami, ki potrebujejo naše storitve za prevoz svojih delavcev. Takšno sodelo¬vanje je še posebej uspešno na območju reške poslovalnice.

Križarjenja z ladjo so čudovita potovanja in enkratna priložnost za spoznavanje novih mest, zgodovine, običajev in zabave. Mnogi tuji in domači turisti, ki se naših križarjenj udeležujejo, z navdušenjem trdijo, da so to življenska doživetja.

Taka razvojna usmeritev je delež prostih prevozov v strukturi naših avtobusnih prevozov krepila s tako intenzivnostjo, dajezzačetnlh nekaj odstotkov (n.pr. 9,4 odstotka v letu 1968) po letu 1970 presegel 20 odstotkov, po letu 1980 pa celo 30 odstotkov ter predstavlja v letu 1986 33 odstotkov. V absolutnih pokazateljih pomeni to porast prevoženih kilometrov za turistične in pogodbene potrebe za več kot 6-krat: od 880.000 km v letu 1968 na 5.500.000 km v letu 1986.
V strukturi teh kilometrov je zelo pomemben tudi delež kilometrov, na katerih so se vozili na naših avtobusih tuji turisti. Tako v okviru svojih možnosti tudi naša delovna organizacija prispeva k pomembni nalogi: ustvarjati in povečevati devizni priliv kot osnovo za stabilizacijo našega gospodarstva. V letu 1986 se bo tako ustvarjeni devizni priliv povzpel že na 1.000.000 ameriških dolarjev.
Poleg avtobusnih prevozov, ki jih opravljamo kot našo osnovno dejavnost, moramo glede na njuno pomembnost pri pridobivanju ugleda, ki ga ima naša delovna organizacija med uporabniki naših storitev, posebej poudariti še dve dejavnosti:

— rent-a-car dejavnost v Kopru, ki z relativno majhnim voznim parkom dosega izredno dobre poslovne rezultate in utira dobro pot za nadaljnje uspehe;
— agencijsko dejavnost kot specialnost naše turistične poslovalnice v Zagrebu, organiziranje križarjenj z ladjami "JADROLINIJE" z Reke predvsem po vodah Sredozemskega morja. Križarjenja, ki imajo glede na svojo tradicijo že poseben status v jugoslovanski agencijski dejavnosti in bodo kmalu praznovala 15-letni jubilej. V letu 1987 bo organizirano 100. (stoto) potovanje.
Glede na tak razvoj so se deleži posameznih dejavnosti v celotnem prihodku delovne organizacije iz obdobja v obdobje spreminjali.

Vedno je bil cilj naše delovne organizacije, da bolj frekventne linije oskrbi z vozili večjih zmogljivosti. Proizvajalci avtobusov so to našo zahtevo pred 30 leti drugače reševali kot danes.

"monotral" pedesetih let

"monotral" osemdesetih let

 

Z našimi avtobusi smo pogosto uspešno sodelovali tudi v množičnih akcijah. Z dobro organizacijo takih prevozov smo si pridobili naklonjenost in ugled širom Jugoslavije

 
Prejšnja stran   NAZAJ na menu