Iz brošure leta 1986 ob 40-ti obletnici obstoja podjetja


 


USPOSOBLJENI DELAVCI IN KAKOVOSTEN TER DOBRO VZDRŽEVAN VOZNI PARK - EDINO ZAGOTOVILO ZA DOBRO IN USPEŠNO DELO TER NAPREDEK

Da se je tega dejstva naš kolektiv zavedal, se vidi že v prvih začetkih delovanja, saj že poldrugo leto po ustanovitvi - leta 1948 - z intenzivnostjo širi vozni park, pričenja z gradnjo novih servisnih in poslovnih prostorov in skrbi za usposabljanje svojih delavcev.

Začetki delovanja v jeseni 1946 so bili glede na možnosti namreč izredno drzni, saj so se opirali na 10 vojaških tovornjakov (od katerih so bili le 4 uporabni), na 2 leseni lopi na blatnem in neograjenem dvorišču v Kopru na sedanji Pristaniški ulici, kjer sta domovala sedež podjetja in majhna delavnica z nekaj orodja in brez kakršnihkoli strojev. Iz ohranjenega zvezka, kjer je bil popisan material ob ustanovitvi podjetja, se vidi, da je ves material obsegal nekaj ključev, pil, svedrov in žag ter nekaj neuporabnega materiala.

S takimi sredstvi je tedanje podjetje pričelo delati. Tak pričetek ni bil ne lahek, ne preprost, toda kolektiv ni imel druge izbire. Ker ni bilo tedaj v bližini nobene delavnice, ki bi mogla usposobiti vozni park, so morali stara in izrabljena vozila vsemogočih znamk sami popraviti. Poročila kažejo, da so bila ta popravila izredno težavna. Pri izdelavi in popravilu rezervnih delov so se posluževali metod, ki se nam danes zdijo nesprejemljive in nemogoče. Vendar je borba za obstoj zahtevala potrpežljivost in iznajdljivost, ki so je naši predhodniki imeli kot kaže veliko, saj so z običajnim mehaničnim orodjem, brusilnim papirjem, pilami in žagami izdelali manjkajoče rezervne dele in tako usposobili za delo vse kamione, ki so jih imeli na razpolago.
Tudi za nepoznavalca je jasno, koliko truda in potrpežljivosti je terjalo takšno delo.
Kljub vsem težavam pa je podjetje že v prvem letu uspešno poslovalo in s posojilom koncem 1947 leta nabavilo prvi avtobus - FIAT 626 ter nekaj tovornih prevoznih sredstev.
Tedanje vodstvo je skupaj s svojimi 15 vozniki in servisnimi delavci skrbelo predvsem za širjenje voznega parka in je tako v letih 1948 do 1950 doseglo velik napredek, saj se je število vozil že v letu 1948 povečalo na 41, pa tudi oprema v delavnicah seje izboljšala. Nabavili so precej orodja in nekaj manjših ročnih in stabilnih strojev, s katerimi so tedanjim mehanikom in kovačem olajšali delo.

Istrski kraji so po vojni bili brez prometnih povezav. Potrebno je bilo pohiteti, naši predhodniki pa so to nujo razumeli in so z veliko volje, potrpežljivosti in iznajdljivosti že koncem leta 1946 usposobili prvi "avtobus"

Vse hitrejši tempo naraščanja prometa z motornimi vozili je nujno narekoval razširitev zmogljivosti delavnic. Tedanji prostori delavnic so postali pretesni in v njih ni bilo več mogoče zadostiti vse večjim zahtevam za popravila lastnih, pa tudi tujih vozil. Zato si je moralo podjetje izbrati novo lokacijo v Semedeli (kjer imamo še danes servisne delavnice in nekaj strokovnih služb) in je na površini 10.000 kvadratnih metrov začelo proti koncu leta 1948 graditi novi sedež podjetja, kjer naj bi bilo prostora za ustrezne servisne delavnice, za garažiranje vozil ter upravno stavbo.

Dela na novi lokaciji v Semedeli so hitro tekla in že leta 1951 so se v novih prostorih in na velikem snažnem dvorišču ponosni vozniki že postavljali tudi z - za tiste čase - najsodobnejšimi avtobusi.

Iz tako skromnih začetkov je podjetje v naslednjih letih hitro napredovalo in lahko trdimo, da je v obdobju od leta 1950 do leta 1960 v gospodarskem napredku beležilo največje uspehe, saj je kolektiv v svoji želji po prispevanju čim večjega deleža pri izgradnji domovine kar neprestano napredoval tako pri izpopolnjevanju znanja delavcev, kot pri širjenju tako prevoznih kot servisnih zmogljivosti.
V letu 1951 so prvič izvoljeni samoupravni organi - še popolnoma neizkušeni pri sprejemanju samoupravnih odločitev, vendar polni elana - začrtali osnovne smeri razvoja v treh smereh

  1. - obnoviti vozni park
  2. - modernizirati opremo v delavnicah
  3. - izboljšati organizacijo dela

Pogoji za realizacijo razvojnih ciljev so bili dani, saj se je ravno v tem letu podjetje preselilo v nove prostore. Te možnosti je kolektiv krepko izkoristil in zagotovil močan skok v gospodarski in organizacijski rasti podjetja.
Skoraj povsem izrabljena bencinska vozila je iz leta v leto izločal iz parka in za udobnejši in varnejši prevoz potnikov kupoval nove avtobuse, med njimi že tudi najmodernejše -uvožene avtobuse znamke MERCEDES.
Prav tako kaže tudi remontna dejavnost velik napredek, saj tehnične brezhibnosti vozil ni mogoče zagotoviti brez skrbnega vzdrževanja in nege. Za zagotovitev le-tega je bilo nujno oskrbeti nove delovne priprave, čemur je kolektiv posvetil zelo veliko pozornosti, saj je avtomehanične delavnice v tistem obdobju opremil z najnovejšimi stroji za popravila vozil. Nabavljeni so bili različni specialni brusilni in stružni stroji (za motorne gredi in okroglo brušenje, za obdelavo batov, struženje valjev motorjev, glavnih in ojničnih ležajev ter ojničnih puš), univerzalni stroji in aparati (stružnice, rezkalni stroj za kopirno rezkanje, aparat za točkasto varjenje, kalilna peč, priprave za rezanje in robljenje pločevine, kompresorji, vrtalni stroji, skobelnik, hidravlično dvigalo za pralnico in dr.) ter naprave za kontrolo opravljenih popravil in brezhibnosti delovanja posameznih delov (za preizkus tlačilk goriva zaganjačev, dinam in razdeli I cev).
S tako skrbjo za opremljenost in kakovostno delo so naše takratne remontne delavnice v letih 1955 do 1960 veljale za ene najboljših in najbolje opremljenih v Sloveniji in celo v Jugoslaviji, saj so bile sposobne opraviti vsa zahtevna dela na vozilih in ostala opravila, ki spadajo v ta področja dela. Le redkokatero podjetje se je lahko primerjalo z našim. Za tak uspeh so bili prav gotovo zaslužni naši takratni strokovnjaki, ki so s svojo zagnanostjo in željo po znanju iskali vse oblike izobraževanja. Najbolj prizadevnim je bila celo omogočena praksa tudi v inozemstvu in ne samo v domačih izobraževalnih ustanovah. Taka želja po znanju (izpopolnjevanju) je bila v povojnem obdobju značilna za vsa področja delovanja naših ljudi in je bila ena izmed osnov našega gospodarskega razvoja. Iz podatkov o takratnih aktivnostih naših delavcev izhaja, da so bili v tej smeri med posebno vztrajnimi in uspešnimi.
Poleg vseh dobrih strani takratnega gospodarjenja pa je podjetje imelo tudi hibo, ki je pomenila precejšnjo zavoro pri še hitrejšem napredku in gospodarski rasti. Zmogljivosti, ki jih je kolektiv sicer vztrajno obnavljal in širil, so bile namreč izredno raznolike in je sestava voznega potenciala kazala zelo pisano sliko. Zastopana so bila vozila zelo različnih znamk in tipov. Takšna raznolikost je zahtevala preveliko angažiranost delovne sile in preširoko paleto zahtev po znanju pri vzdrževanju vozil, istočasno pa tudi večje zaloge in različnost materialov in nadomestnih delov. Vse to pa je bilo ob stalnem pomanjkanju in pičlih možnostih nabave zelo težko zagotoviti - tako fizično kot finančno.
Kolektiv je ob spoznanju teh problemov postavil v letu 1961 osnovno smer razvoja: tipizacija voznega parka. Ta cilj je od takrat dalje naš stalni spremljevalec in ga skušamo zadržati še v sedanjih časih, ko je teža gospodarske krize kar preveč izpodkopala našo gospodarsko moč.

Tipizacija voznega parka se je kot osnovni razvojni cilj začela uveljavljati že takoj v začetku šestdesetih let. Investicijske naložbe v nabavo avtobusov so se usmerjale v vedno manj znamk - v letu 1965 so bila nabavljena samo vozila TAM in MERCEDES.

Vse od začetka šestdesetih let se je paleta naših vozil ožala in pristala v letu 1970 samo na dveh znamkah: TAM in MERCEDES. To razmerje je bilo do leta 1973 v korist znamke TAM, v letu 1974, ko smo imeli v voznem parku 152 vozil, pa je bilo od tega 76 TAM avtobusov in 76 MERCEDES avtobusov. Izredno možnost uvoza avtobusov je moč opaziti od leta 1975 do leta 1981, ko se je ob stal nem porastu števila avtobusov delež vozil znamke MERCEDES neprestano večal in je v letih 1976 do 1981 predstavljal že več kot 60 odstotkov. Pričetek kriznega obdobja in s tem zopet širitev števila znamk, ki sestavljajo naš vozni park, se kaže od leta 1982 dalje:

 

V letu 1970 smo med prvimi prevozniki v Jugoslaviji nabavili avtobuse s kvalitetnimi klimatskimi napravami in s tem vozni park usposobili za potrebe turistične ponudbe. Danes je v našem parku že skoraj 100 klimatiziranih avtobusov.

V naš park se vse bolj vključujejo vozila domačih proizvajalcev. "TAM" Maribor je zastopan predvsem z vozili primestne in mestne izvedbe, "TAZ" Zagreb pa z vozili dolgolinijske in turistične izvedbe. Proizvodne težave, ki jih imata oba proizvajalca, sicer ne zagotavljajo take kakovosti avtobusov, kot jo lahko nudi inozemski partner s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in tradicijo, vendar se v teh nekaj letih sodelovanja izkušnje naših strokovnjakov dosledno izmenjujejo s strokovnjaki v obeh tovarnah avtobusov in nam počasi, toda vztrajno zagotavljajo izboljšanje kakovosti domačih vozil in s tem tudi pridobivanje zaupanja v lastne sile.
Da ob nenehni skrbi za kakovost in obnovo voznega parka v vseh teh letih nismo pozabili na izboljševanje opremljenosti servisnih delavnic in širitev njihovih zmogljivosti, nam kažejo podatki, da imamo primerno opremljene delavnice kar na štirih mestih našega delovanja: v Kopru, Umagu,
Poreču in Reki. Povsod so ustrezno urejena tudi skladišča za potrebne materiale in rezervne dele, katerih oskrba pa je tako kot v začetku našega delovanja in skozi vsa leta obstoja pogosto problematična tudi danes. Z ustreznimi ponovnimi ukrepi in gibčnostjo pa tudi te težave najpogosteje uspešno odpravljamo.
S ciljem, da izpopolnimo ponudbo prevoznih storitev v turistične in poslovne namene, smo v letu 1979 podpisali samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev za organiziranje nove rent-a-car dejavnosti. Z začetno skupno naložbo smo nabavili 30 osebnih vozil. Naložba je bila uspešna in je tako narekovala nadaljnji razvoj na področju te dejavnosti. S počasno, toda vztrajno rastjo zmogljivosti za rent-a-car dejavnost smo v letošnjem letu pristali na 150 osebnih vozilih, katerih solastnik je CIMOS KOPER TOZD SERVIS IN PRODAJA.


In še na nekaj ne pozabljamo v vseh teh letih: zagotoviti zaposlitev ljudem, predvsem mladini, ki ima po končanem šolanju za našo dejavnost primerne profile. Pogosto nastopajo zaradi mlade strukture zaposlenih delovne težave, saj le izkušnje daljšega obdobja ustvarijo sposobne strokovnjake. Vendar, naše geslo je: na mladih svet stoji! -in s takim zaupanjem zremo v naš jutri.
V zadnjih 15 letih je v naši organizaciji dobilo zaposlitev nekaj sto ljudi, saj je bila povprečna letna stopnja rasti števila zaposlenih v letih od1971 do 1986 preko 2,5 odstotka in imamo v primerjavi z letom 1971 letos že 41,3 odstotka več zaposlenih (število delavcev v letu 1971: 446, število delavcev v letu 1986: 630).
Zaposlovanje gre v smeri povečanja števila proizvodnih delavcev, saj je tako v srednjeročnem obdobju 1981 – 1985 delež voznega in servisnega osebja dosegel že 79,5 odstotka vseh zaposlenih, v letu 1986 pa celo 81 odstotkov.

Pred nami je široka in trdna pot z avtobusi domačih proizvajalcev, ki družno z našimi strokovnjaki vgrajujejo spoznanja in izkušnje v boljšo kakovost vozil.
 
NAZAJ na menu   Naslednja stran